Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag ALV april 2012

terug naar overzicht

Dinsdag, 29 mei 2012

Op 16 april vond in Houten de Algemene LedenVergadering van de AUHV plaats. Hierbij het concept verslag.

Opening

Waarnemend voorzitter Edward Broekhuizen bedankt de aanwezigen voor hun komst. Aan de agenda wordt toegevoegd het voorstel om Gijs Boom te benoemen tot lid van verdienste.

Plas Strijkviertel

Secretaris Jim van de Burgt laat weten dat er in overleg met het Recreatieschap een beperkt aantal nachtvisvergunningen voor Plas Strijkviertel zal worden uitgegeven. Er zal - nadat de voorbereidingen zijn afgerond - een bekendmaking en een inschrijvingsmogelijkheid worden gepubliceerd op de AUHV-website.

BOA’s

De twee BOA’s die voor de AUHV actief zijn, zullen overgaan naar de nieuwe federatie MidWest Nederland. Daarnaast volgen drie AUHV-leden een opleiding tot BOA, en hebben een aantal leden zich opgegeven voor een controleurscursus. Vrijwilligers voor de controles zijn welkom!

Vrijgeven nachtvissen

Het vrijgeven van het nachtvissen is nog niet zover. Het bestuur spreekt de hoop uit dat dit nog voor de zomer gereed zal zijn, maar zeker is dat niet. De AUHV volgt de landelijke lijn, maar behoudt het recht om het nachtvissen op bepaalde wateren te verbieden.

Nieuwe viswaterlijst 2013

Het is de bedoeling van Sportvisserij Nederland om uiteindelijk tot één landelijk vergunningboekje te komen. De AUHV staat hier in principe achter en volgt dezelfde lijn als bij onze inbreng van viswateren in de federatieve viswaterlijst.

AUHV-actieplan

Edward Broekhuizen heeft gesprekken gevoerd met de federatie en met Sportvisserij Nederland over een nieuw en praktisch AUHV-beleidsplan voor de komende jaren. Onder andere het belang van een verdere professionalisering van de vereniging, en de aandacht voor de leden en vrijwilligers staan centraal in het concept plan, dat verder uitgewerkt zal worden door het bestuur.

Communicatie versterken

Voor de AUHV is communicatie met de achterban van groot belang. Het bestuur wil de contacten verder versterken en besteedt veel aandacht aan het informeren van, en de wisselwerking met de doelgroepen. Naast regelmatig overleg en het vernieuwde AUHV-magazine zijn er de nieuwe AUHV-website, Twitter en Facebook. In ontwikkeling zijn verder een digitale nieuwsbrief en een promotievideo.

 

VBC’s

Leo Harmsen, Gerard Raaphorst en Edward Broekhuizen doen kort verslag van de status van de werkzaamheden van achtereenvolgens VBC Amstel, Gooi en Vecht, VBC De Stichtse Rijnlanden en VBC Amsterdam-Rijnkanaal.

De samenwerking met de beroepssector laat in veel gevallen helaas te wensen over, waardoor in het geval van de VBC AGV en VBC ARK visplannen zijn ingediend alleen voor de sportvisserijsector. Ter ondersteuning van de werkzaamheden in de diverse VBC’s heeft de AUHV intern een eigen visstandbeheerscommissie opgericht.

Visserijkundige Onderzoeken

In 2011 zijn visserijkundige onderzoeken uitgevoerd in Hoograven en Kanaleneiland. De resultaten hiervan worden door de AUHV visstandbeheerscommissie meegenomen.

Verslag van de vorige algemene ledenvergadering

Naar aanleiding van het verslag van de vorige ledenvergadering wordt een aantal zaken verder besproken.

  • De situatie op Plas Vechten blijft regelmatig tot zorgen leiden, zoals de veiligheidssituatie en het afvalprobleem. Het bestuur probeert onder andere door contacten met Rijkswaterstaat de problemen aan te pakken. De bestemming als ecologische zone beperkt echter de mogelijkheden.
  • De resultaten van de visserijkundige onderzoeken uit 2011 liggen bij de AUHV-visstandbeheercommissie.
  • Het contract met VIPmedia voor het uitgeven van het verenigingsmagazine is met drie jaar verlengd.
  • Naar aanleiding van een advies van de kascontrolecommissie heeft het bestuur de financiële situatie van de ‘slapende verenigingsgelden’ geanalyseerd. Er is geen reden tot een verandering van de werkwijze.

Jaarverslag over 2011

Het jaarverslag 2011 (pdf, zoals gepubliceerd in het AUHV-magazine 2012-1) wordt goedgekeurd.

Verslag kascontrolecommissie

De leden van de kascontrolecommissie, Rob Kluvers en Fred van Esseveld, hebben de financiële stukken van de vereniging gecontroleerd. De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem decharge over het gevoerde financiële beleid.

Financieel verslag 2011

Penningmeester Henny Ederveen geeft een toelichting op het financieel verslag. Het verslag over het jaar 2011 wordt unaniem goedgekeurd.

Begroting over 2012

De begroting 2012 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

Contributie 2013

De contributie voor het volgende jaar blijft gelijk.

Verkiezing leden kascontrolecommissie

De leden Rob Kluvers en Gijs Boom stellen zich voor volgend jaar beschikbaar. Reservelid is Dhr. Schoen.

Verkiezing nieuwe AUHV-voorzitter

Het bestuur van de AUHV is verheugd om Simon Dekker als nieuwe AUHV-voorzitter te presenteren. De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn benoeming, waarna hij door Edward Broekhuizen de voorzittershamer krijgt overhandigd. Simon Dekker bedankt Edward Broekhuizen voor het enthousiasme en de positieve wijze waarop hij de afgelopen tijd als waarnemend voorzitter de vereniging heeft geleid.


Simon Dekker

Verkiezing bestuursleden

Penningmeester Henny Ederveen wordt herbenoemd. Daarnaast worden bestuursleden Gerard Raaphorst en Fred van Schaik door de vergadering herkozen.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Secretaris Jim van de Burgt geeft toelichting bij een aantal moderniseringen en aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De belangrijkste daarvan is het aanpassen van het maximum aantal bestuurders van 9 naar 11 personen, zodat er ruimte is om eventueel in de toekomst het bestuur te verruimen. De ledenvergadering stemt in met de aanpassingen.

Gijs Boom lid van verdienste

Na jaren van actief en professioneel vrijwilligerswerk voor de AUHV, met name als waterbemonsteraar, neemt Gijs Boom afscheid als hoofd van de groep waterbemonsteraars. De waarnemend voorzitter zet Gijs in het zonnetje en benoemt hem onder applaus van de aanwezigen tot lid van verdienste van de AUHV.


Gijs Boom lid van verdienste

Rondvraag

Er wordt geïnformeerd naar een mogelijke karperstudiegroep voor de AUHV. De pogingen van de laatste groep heeft niet tot iets concreets geleid. Bestuurslid Wim Huisen zal de geïnteresseerde leden voorzien van de laatst bekende informatie. Daarnaast geeft bestuurslid Leo Harmsen nadere uitleg over het budget voor visuitzettingen. Een nieuwe karperuitzetting op de Kooikersplas in Houten behoort voorlopig niet tot de plannen.

Sluiting

Edward Broekhuizen bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering. Na afloop verzorgt Gerard de Laak van Sportvisserij Nederland een boeiende presentatie over de terugkeer van de zalm in de Rijn.