Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING (AUHV)

De AUHV is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476088. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 7 en 8 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de AUHV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De AUHV verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de AUHV;
b. een vergunning of dienst afneemt bij de AUHV (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven), een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.;
c. contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De AUHV verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.)
k. browsercookies.

1.3 De AUHV kan deze gegevens gebruiken voor:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de AUHV per e-mail: info@auhv.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de AUHV persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de AUHV met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de AUHV.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de AUHV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@auhv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De AUHV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 De AUHV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 De AUHV kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan de AUHV via Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van de AUHV (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De AUHV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Utrecht, mei 2018